Svein Ove Haugland - friluftsmannen som ble toppsjef i Råfisklaget

Publisert: tirsdag 28. januar 2020
Bilde

Råfisklaget

Norges Råfisklag er ett av i alt fem fiskesalgslag i Norge. Vi har geografisk virkeområde fra Finnmark til Nordmøre. Alle viltlevende marine ressurser som blir levert fra norske fiskefartøy skal omsettes gjennom et fiskesalgslag. Råfisklaget omsatte i 2019 fiskefangster fra 6200 fartøy til en verdi av 13 milliarder kroner. Torsk, hyse, sei og reker er de viktigste artene i vår omsetning. Salg/omsetning og økonomisk oppgjør til fiskerne er de viktigste tjenestene. Råfisklaget er også en del av den nasjonale ressurskontroll og vi er i denne rollen tillagt forvaltningsmyndighet der vi samarbeider tett med Fiskeridirektoratet og Kystvakta. Vi har hovedkontor i Tromsø og avdelingskontorer i Svolvær og Kristiansund.

Som sjef for Råfisklaget, hva er du mest stolt av?

Jeg er stolt av å jobbe i en organisasjon som er så sentral i en av Norges viktigste næringer. Råfisklagets rolle er å være en markedsplass for villfanget sjømat i fiskerinæringa. Mine kolleger jobber hver dag for at fiskerinæringa fortsatt skal være den viktigste bidragsyteren til arbeid og økonomi i svært mange kystsamfunn. Jeg er også stolt over at Råfisklaget bidrar til at Norge leverer villfanget, bærekraftig og sunn sjømat til markeder i hele verden.

Hva er den største utfordringa for Råfisklaget i årene fremover?

Vår største utfordring vil være å sikre at det råvaremarkedet vi har ansvaret for fortsatt skal være velfungerende og dynamisk. Samtidig skal Råfisklaget videreutvikle gode tjenester til fiskerinæringa bygd på kompetanse og næringsforståelse. Videre må vi og den øvrige verdikjeden tilpasse oss stadig tydeligere krav om dokumentasjon på bærekraft fra markedene.

Hva er den største næringspolitiske utfordringa for Norge i årene fremover?

I et nasjonalt perspektiv er det neppe tvil om at bærekraft- og klimaspørsmål vil prege næringsutviklinga i lang tid framover. Samtidig må vi omstille den norske økonomien for å kunne sikre velferdsstatens finansiering i framtida. Dette krever et blikk også på offentlig sektor. Ut fra et kyst- og distriktsperspektiv er jeg opptatt av at vi klarer å opprettholde lokale og regionale eiermiljøer som grunnlag for fortsatt å kunne oppfylle en tydelig distriktspolitisk målsetning i Norge. Vi vil bidra til mest mulig liv og røre i kystsamfunnene!