Når du bruker vår nettside, eller er i kontakt med oss for eksempel ved å motta nyhetsbrev, delta på seminar, kurs og konferanser, eller for øvrig henvender deg til oss, vil vi behandle person-opplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene som Samvirkene behandler er Samvirkene ved daglig leder Janne Log.

Organisasjonsnummer 995 165 473.

Postadressen vår er:
PB 452 Sentrum, 0104 Oslo
E-post: jl@samvirkene.no
Telefon: 917 22 603

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte personvernansvarlig, daglig leder Janne Log på jl@samvirkene.no

Hvorfor samler vi inn personopplysninger, og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut nyhetsbrev: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg.

  2. Oppfølging av våre medlemsorganisasjoner ved oppgitt kontaktperson, alle tillitsvalgte og ved annen korrespondanse med ansatte og tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner og i deres medlemmer igjen: Navn, e-postadresse, telefonnummer. Personnummer innhentes kun for styremedlemmer, som skal registreres i Brønnøysundregistrene. Ved annen korrespondanse med ansatte og tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner lagres også andre opplysninger som vedkommende bringer inn i e-post eller vedlegg.

    Behandlingen skjer ut fra berettiget interesse, slik at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til medlemmene, sett ut fra Samvirkenes formål.

  3. Oppfølging av henvendelser fra eksterne aktører via kontaktskjema på nettside eller direkte til oppgitt e-post: Navn, e-postadresse, ev. telefonnummer og andre personopplysninger som oppgis i e-post eller vedlegg. Eksempler på vedlegg er vedtekter, stiftelsesdokument og avtaler for vurdering og kommentarer. Vår lagring og behandling av opplysninger skjer ut fra en berettiget interesse for å kunne gi kunden best mulig tilbakemelding og bistand.

  4. E-post til ansatte og tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner for informasjon om interne seminar og konferanser (medlemsseminar) og om åpne seminar, kurs og konferanser: Navn, e-postadresse. Behandlingen skjer ut fra berettiget interesse for å kunne gi et best mulig tilbud til medlemmene.   

  5. E-post til eksterne målgrupper (ikke-medlemmer) for informasjon om åpne seminar, kurs, konferanser: Navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg til å motta informasjon om våre aktiviteter.

  6. Deltakelse i våre medlemsseminar, åpne seminar, kurs og konferanser: Navn, firma/organisa-sjon, ev. fakturaadresse til firma, e-post, telefonnummer, ev. dietthensyn og annen informa-sjon oppgitt av deltaker ved påmelding. Behandlingen skjer ut fra behov for nødvendig informasjon for å oppfylle avtalen om din deltakelse i arrangementet, og ut fra berettiget interesse for at vi skal kunne gi deltakerne et så godt tilbud som mulig.

  7. E-postkommunikasjon ved interessepolitisk arbeid: Navn, e-postadresse, telefonnummer, stilling, samt ev. personopplysninger som fremgår av e-postene. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining, og anses nødvendig for at Samvirkene skal kunne ivareta vårt vedtektsfestede mål om å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for opprettelse og drift av samvirkeforetak. Sammenholdt med arten av personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne berettigede interessen.

  8. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk.

Utlevering av personopplysninger til andre

Samvirkene gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Det vises til databehandleravtale mellom Samvirkene og Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (heretter NBBL), org. nr. 950 850 493.

Samvirkene kjøper data-, regnskaps-, og personaltjenester fra NBBL. Samvirkene bruker i den forbindelse de fleste av NBBLs databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har NBBL inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  NBBL benytter seg pr i dag av følgende databehandlere:

NBBL har 99X.no AS som databehandler for selskapets datasystemer.

NBBL har Amesto Solutions CRM AS som driftskonsulent for informasjonssystemet – SuperOffice.

NBBL har avtale med Atea AS om mobiltelefoni.

All behandling av personopplysninger som NBBL foretar, skjer innenfor EU/EØS-området, bortsett fra i avtaleforholdet med 99x.no AS hvor det skjer behandling på Sri Lanka. Det er i den forbindelse inngått standardavtale som sikrer tilsvarende beskyttelsesnivå som i EU «Data Protection GDPR avtale 99X Services Ltd Sri Lanka».

Utover de tjenester som Samvirkene kjøper fra NBBL, benytter vi følgende løsninger:
Questback for behandling av påmeldinger til seminar, kurs og konferanser og for anonyme quizer.  
Tekniske løsninger for webside basert på avtale med Promotion Systems AS.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger om deg som kunde slettes etter tre års inaktivitet i kundeforholdet.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.   

For å ta i bruk dine rettigheter kan du henvende deg til oss på e-post jl@samvirkene.no. Vi vil svare på henvendelsen din så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon skal alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.