I de tilfeller der ett eller flere medlemmer skal gjøre opp innskudd med annet enn penger, skal det settes opp en åpningsbalanse. Les mer i samvirkelovens § 11.

Alle samvirkeforetak skal registreres i Foretaksregisteret innen tre måneder fra stiftelsesdato. Les mer under punktet Registrering.

Eventuell åpningsbalanse

Dersom én eller flere av stiftere skal yte innskudd med andre eiendeler enn penger (samvirkeloven § 11), kan dette som eksempel oppgis i stiftelsesdokumentet slik:

A skal yte (en del av) sitt innskudd ved å overdra eiendommen X / virksomheten Y, overensstemmende med avtale datert ........, som er vedlagt stiftelsesdokumentet som vedlegg....... . 

I henhold til avtalen skal verdien av eiendommen X / virksomheten Y som innskudd settes til kr ........... Overtagelse skal skje den ............... 

Stifterne har utarbeidet og datert en åpningsbalanse. Balansen er vedlegg til stiftelsesdokumentet. 
De økonomiske forholdene, herunder størrelsen av andelskapitalen, antatte etablerings- og driftskostnader bør stifterne drøfte i tilknytning til dette punktet i stiftelsesdokumentet.

Stiftelsesdokument

Laste ned standard stiftelsesdokument

docx - 37 Kb

Eksempel - med kommentarer

Her følger et eksempel på stiftelsesdokument med kommentarer.
Det er tatt utgangspunkt i minimumskravene fra samvirkeloven kapittel 2. Vi viser også til Standard stiftelsesdokument, som kan lastes ned for eget bruk ovenfor.

År ......... den .............. ............ ble stiftelsesmøte  

avholdt i ................................................. samvirkeforetak SA

Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr.
     
     
     
     

 

Kommentarer: 
Dersom det deltar observatører eller rådgivere på møtet, kan navnene på disse nevnes i dokumentet. Det er imidlertid viktig at de ikke føres opp på listen over stiftere.

På stiftelsesmøtet ble følgende besluttet:

Foretakets vedtekter fremgår av vedlegg …., som er en del av stiftelsesdokumentet.

Kommentarer:
På møtet bør en gå gjennom det foreliggende utkast til vedtekter paragraf for paragraf og få inn kommentarer og eventuelle endringer. Til slutt vedtas vedtektene samlet. Av vedtektene går det fram hvilken organisasjonsform som er valgt. I den forbindelse kan det etter omstendighetene være naturlig å orientere om hva dette innebærer.

Foretakets styremedlemmer: 
Navn Adresse Fødselsnr.
     
     
     
     
Varamedlemmer til styret:
Navn Adresse Fødselsnr.
     
     
     

 

Kommentarer:
Alle i styret velges. Det bør velges leder og evt. nestleder. Styrekandidatene bør være forespurt på forhånd.

Eksempel: Som leder ble foreslått: ……………………………
Valgt ble ………………

Eventuell revisor bør også velges på stiftelsesmøtet, med navn, revisornummer og kontoradresse. Det må være avklart på forhånd at revisoren tar på seg oppdraget.

(det forutsettes at stifterne skal yte innskudd ved stiftelsen)

Stifterne blir medlemmer av foretaket fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er undertegnet av alle stifterne. Stifterne skal til sammen innbetale kr ……… som innskudd.  Innskuddsforpliktelsene fordeles slik mellom stifterne:
  
 Navn
Innskuddsbeløp
   
   
   
 
Oppgjør av innskuddsforpliktelsene skal skje til foretaket innen ...... dager etter stiftelsen.
Kommentar: 
Dersom én eller flere av stiftere skal yte innskudd med andre eiendeler enn  
penger (samvirkeloven § 11), kan dette som eksempel oppgis i stiftelsesdokumentet slik:

A skal yte (en del av) sitt innskudd ved å overdra eiendommen X / virksomheten Y, overensstemmende med avtale datert ……, som er vedlagt stiftelsesdokumentet som vedlegg….. .
I henhold til avtalen skal verdien av eiendommen X / virksomheten Y som innskudd settes til kr .............… Overtagelse skal skje den ...............  

Stifterne har utarbeidet og datert en åpningsbalanse. Balansen er vedlegg til stiftelsesdokumentet.
De økonomiske forholdene, herunder størrelsen av andelskapitalen, antatte etablerings- og driftskostnader bør stifterne drøfte i tilknytning til dette punktet i stiftelsesdokumentet.  


Sted ………………………….dato ……
          
Dato Underskrift Gjenta med blokkbokstaver Representerer [ved fullmakt]
       
       
       
       
 
Kommentar:
Alle stifterne skriver under dokumentet, eventuelt ved fullmektig
 
Vedlegg:
1. Vedtekter 
2. Åpningsbalanse 
3. Avtale med A

Kommentarer til hele stiftelsesdokumentet:

Foretaket skal meldes til Foretaksregisteret innen tre måneder etter at stiftelses-dokumentet er underskrevet. Eventuell innskuddskapital skal være innbetalt før melding til Foretaksregisteret. Stiftelsen faller bort dersom melding skjer etter fristen. I så fall må stiftelsesprosessen gjennomføres på nytt hvis det fremdeles er ønske om å etablere et samvirkeforetak.