Kapitlet inneholder blant annet den grunnleggende definisjon av samvirkeforetak. Ved utforming av formål og innretning på virksomheten, må det tas hensyn til lovens samvirkedefinisjon. Denne bestemmer hva som faller inn under og hva som faller utenfor samvirkeloven.

Kapitlet inneholder også henvisning til muligheter for å fravike loven (§ 2) og fastslår at medlemmene ikke hefter for foretakets forpliktelser utover verdien av eventuelt innskutt kapital (begrenset ansvar).  

Kapitlet beskriver hvem som kan stifte og være medlem av et samvirkeforetak, krav til innhold i stiftelsesdokument og minimumskrav til vedtekter. Prosedyre og frister for registrering av foretaket er også tatt med her. 

Kapitlet definerer medlemmenes rettigheter og plikter, prosedyre for innmelding og utmelding, mulighet for overføring og pantsetting av medlemskap, samt bestemmelser knyttet til utestengning ved mislighold fra medlemmet eller mulighet for umiddelbar utmelding og utløsning ved mislighold fra foretaket. 

Kapitlet omfatter bl.a. bestemmelser om krav til egenkapital, muligheter for anvendelse av årsoverskuddet, mulig forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti, samt bestemmelse om utdelingsskranke knyttet til krav til forsvarlig egenkapital.

Kapitlet definerer blant annet årsmøtets status, det vil si som foretakets øverste myndighet, og fastsetter krav til innkalling og gjennomføring av ordinært og ekstraordinært årsmøte, medlemmenes rettigheter, samt regler for flertallskrav ved avstemninger generelt og ved vedtektsendringer spesielt. Kapitlet omhandler også foretaksorganene representantskap og kontrollkomité, som er to organ som foretakene selv kan velge om de vil ha.

Her finnes bestemmelser om valg av styremedlemmer og tilsetting av daglig leder, hvilket ansvar og myndighet henholdsvis styret og daglig leder har, inkludert bestemmelser om hvem som har fullmakt til å tegne foretaket. 

Kapitlet omhandler prinsipper og prosedyre for valg av revisor, krav til revisjonsmelding og revisors plikt og rett til delta i årsmøtet. 

Kapitlet omhandler definisjon av fusjonsbegrepet, krav til vedtak om fusjon og prosedyre for forberedelse og for gjennomføring av fusjonen. Kapitlet har også regler om fordeling av fusjonsvederlag.

Tilsvarende innhold som for fusjon.

Kapitlet omfatter krav til vedtak om oppløsning, prosedyrer for frivillig eller tvungen avvikling, prinsipper for utdeling til medlemmene, eller annen disponering av gjenværende midler etter at alle forpliktelser er dekket.

Kapitlet omhandler begrepet omdanning, flertallskrav ved vedtak om omdanning, planlegging, gjennomføring og melding om omdanningsprosessen. Kapitlet har også regler om fordeling av aksjer på medlemmene i det samvirkeforetaket som omdannes.

Kapitlet omfatter bl.a. ledelsens erstatningsansvar, krav til vedtak om å fremme krav ved skade, og bestemmelser om ansvarsfritak.

Kapitlet definerer prosedyre ved rettssak mellom foretaket og styret.

Kapitlet fastslår bl.a. at eksisterende samvirkeforetak har en frist på fem år fra lovens ikrafttreden for å tilpasse vedtektene til loven.