Samvirkeforetak skal registreres i Foretaksregisteret. Dette skal skje før virksomheten starter og innen tre måneder fra stiftelsesdato. Registreringen gjøres enklest elektronisk via Altinn, eller på papir ved hjelp av Samordnet registermelding del 1.
  
Gamle virksomheter som skal registreres for første gang, og som er stiftet for mer enn tre måneder siden, må foreløpig sende inn Samordnet registermelding på papir.
   
Brønnøysundregistrene består av Enhetsregisteret og flere tilknyttede registre. Alle registreringsenheter, bl.a. samvirkeforetak, selskaper, foreninger og stiftelser, må registreres i Enhetsregisteret før de eventuelt kan registreres i et tilknyttet register. Som tilknyttet register regnes:

  • Foretaksregisteret
  • Merverdiavgiftsmanntallet
  • Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret
  • Stiftelsesregisteret
  • Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og foretaksregister
  • Skattemanntallet for etterskuddspliktige

Mer informasjon om krav og framgangsmåte ved registrering, se Altinn eller Brønnøysundregistrene.

Husk alle vedlegg ved registrering, bl.a. stiftelsesdokument og vedtekter. Samvirkelovens §§ 12 og 13 gir nærmere regler for melding av foretaket til Foretaksregisteret og om virkninger av registreringen - samvirkeloven §§ 12 og 13 (lovdata.no)

Er samvirkeforetaket omfattet av reglene om kjønnsrepresentasjon?

Ved registrering av samvirkeforetak, skal det framgå av Samordnet registermelding hvorvidt foretaket er omfattet av reglene om kjønnsrepresentasjon eller ei. Informasjonen føres opp under pkt. 27. I henhold til samvirkeloven, er hovedregelen at foretak med over 1 000 medlemmer omfattes av disse reglene. Se samvirkelovens § 69.

Hva koster det å registrere?

Det er billigere å registrere elektronisk via Altinn enn ved papirinnsendelse. Informasjon om kostnader ved førstegangsregistrering og ved senere endringer, se Brønnøysundregistrene Merk at for gamle andelslag, lutlag, osv. som nå har tilpasset seg samvirkeloven, men som har en stiftelsesdato som går lenger tilbake i tid enn tre måneder, må førstegangsregistrering skje ved papirinnsendelse.

Merverdiavgiftsmanntallet

Når omsetningen i en virksomhet overstiger kr 50 000 i løpet av 12 måneder, skal virksomheten registreres i merverdiavgiftsmanntallet. Melding kan sendes sammen med blanketten ”Samordnet registermelding” til Brønnøysundregistrene.   Skjemaet følger som tillegg til ”Samordna registermelding”, Del 2.  Nærmere informasjon og nødvendige skjemaer fås ved fylkesskattekontoret eller kan lastes ned fra Brønnøysundregistrene.

Hva oppnås med registrering?

Etter samvirkeloven § 12 (3) er som nevnt registrering i Foretaksregisteret en forutsetning for at stiftelsen ikke skal falle bort. Registrering er også en forutsetning for at foretaket skal få en generell adgang til å erverve rettigheter og pådra seg forpliktelser overfor tredjepersoner, jf. samvirkeloven § 13 første ledd.