• Et samvirkeforetak er en selvstendig sammenslutning av minst to fysiske og/eller juridiske personer, som har til formål å fremme de økonomiske interessene til medlemmene gjennom deres deltakelse i virksomheten, som brukere, leverandører eller på annen lignende måte.
  • Samvirkeforetak eies og styres av de som samhandler med foretaket og dermed oppnår direkte nytte av foretakets virksomhet. Med samhandling mener vi f.eks. kjøp eller salg av varer eller tjenester, arbeidede timer eller utførte oppdrag. 
  • Samvirkeforetak har i utgangspunktet åpent og frivillig medlemskap. Det vil si at alle som kan dra nytte av virksomheten kan bli medlem. Samvirkeloven åpner for å stille betingelser for medlemskap, så lenge det er saklig grunn for det. Slike betingelser kan f.eks. være foretakets kapasitet eller krav til medlemmenes kompetanse.  
  • Medlemmene har begrenset økonomisk ansvar, dvs. at den enkelte ikke har ansvar for foretakets gjeld utover eventuell innskutt andelskapital.  
  • Beslutninger i årsmøtet fattes normalt ut fra prinsippet om ett medlem, én stemme. Samvirkeloven åpner for at medlemmene kan ha flere stemmer, men bare dersom stemmene fordeles etter omsetning med foretaket, ikke etter innskutt kapital. 
  • Overskudd fordeles på medlemmene etter den enkeltes omsetning med foretaket, dvs. verdien av kjøp, salg, arbeidede timer eller utførte oppdrag. 
  • Samvirkeforetak har ikke fritt omsettelige eierandeler og kan følgelig ikke kjøpes opp. 
  • Mens kravet for å etablere et aksjeselskap er minimum kr 30.000, stilles det ikke tilsvarende krav i samvirkeforetak. Egenkapitalen skal imidlertid til enhver tid være forsvarlig ut fra virksomhetens omfang og risiko. 
  • Ved eventuell forrentning av innskutt andelskapital, kan ikke renten settes høyere enn tre prosentpoeng over renten på statsobligasjoner med fem års løpetid.  
  • Samvirkeforetak har ikke regnskapsplikt når salgsinntektene er under to millioner kroner, og det er ikke krav om offentlig godkjent revisor når de samlede driftsinntekter er under fem millioner kroner.
Samvirkeforetak (SA) i et nøtteskall

Last ned vår oppsummering

pdf - 620 Kb