Sammenslutning av flere personer

Et samvirkeforetak er en sammenslutning. Det betyr at to eller flere personer må utøve en aktivitet rettet mot et felles mål, og at denne aktiviteten må ha et visst omfang og en viss varighet. Et samvirkeforetak kan ikke bestå av bare ett medlem. 
    
Både fysiske og juridiske personer kan være stiftere og medlemmer av et samvirkeforetak. Eksempler på juridiske personer er kommuner, samvirkeforetak, aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, stiftelser og foreninger.

Fremme medlemmenes økonomiske interesser

Et samvirkeforetak skal ha som hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser.  

”Økonomiske interesser” kan f.eks. være at en får økte inntekter gjennom felles omsetning av varer eller tjenester, eller sparte kostnader ved felles innkjøp. Det kan være deltakelse i næringsvirksomhet for å skape egne arbeidsplasser og arbeidsinntekt.  

Kravet om økonomisk hovedformål skal ikke tolkes strengt. Hensikten er først og fremst å avgrense mot ikke-økonomiske foreninger. Et minstevilkår er at medlemmene mottar en ytelse fra foretaket som har økonomisk verdi, det være seg varer, tjenester eller penger.

Krav til medlemmenes deltakelse i virksomheten

Samvirkeforetak skal fremme de økonomiske interessene til medlemmene. Loven krever at dette skjer gjennom medlemmenes deltakelse i virksomheten som avtakere, leverandører eller på annen lignende måte. Det må altså være en form for utveksling av varer eller tjenester i forholdet mellom foretaket og medlemmene. 

I et samvirkeforetak kreves samhandling med utgangspunkt i foretakets virksomhet, ikke i form av kapitalplassering med forventning om størst mulig kapitalavkastning.

Overskudd fordeles etter samhandling med foretaket

Fordeling av årsoverskudd i samvirkeforetak skjer på grunnlag av den enkeltes andel av omsetning med foretaket, ikke ut fra innskutt kapital.

Det er ikke noe krav om at eventuelle andelsinnskudd skal forrentes. Hvis så skjer, skal det være fastsatt i vedtektene, se samvirkeloven §§ 10 og 30, og avkastningen kan ikke være høyere enn tre prosentpoeng over renten på statsobligasjoner med fem års løpetid. Bestemmelsen viser at det ikke er kapitalavkastning som er hovedmålet for samvirke, men bruk av foretakets virksomhet gjennom aktiv samhandling.

Begrenset deltakeransvar

Medlemmene av et samvirkeforetak har begrenset økonomisk ansvar, det vil si at de ikke har ansvar for foretakets gjeld utover eventuell innskutt andelskapital. 

Samvirkeforetaket er ved siden av aksjeselskapet og allmennaksjeselskapet den eneste alminnelige foretaksformen der eierne/medlemmene har begrenset ansvar.