Samvirkeforetak (SA) Aksjeselskap (AS) Ansvarlig selskap
Ansvar Begrenset Begrenset Ubegrenset solidarisk, personlig ansvar for foretakets forpliktelser (ANS)
Ubegrenset personlig ansvar, delt etter eierandel (DA)
Antall Minst to Én eller flere Minst to
Formål Brukernytte Kapitalavkastning Organisering av økonomisk virksomhet
Krav til egenkapital Ikke spesifikt minstebeløp for egenkapital: Skal være forsvarlig ut fra virksomhetens omfang og risiko Aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst kr 30 000 Ikke minstekrav til kapital
Oppbygging av egenkapital Gjennom overskudd fra drift, eventuelt også gjennom andelsinnskudd og spare- og låneinnskudd Gjennom overskudd fra driften og gjennom tilførsel av aksjekapital Gjennom avsetning av overskudd
fra drift
Fordeling av overskudd Fordeles på medlemmene etter deres omsetning gjennom foretaket Fordeles på aksjonærene basert på innskutt kapital Fordeles slik det går fram av selskapsavtalen, normalt etter størrelsen på eierandelene eller arbeidsinnsats
Innflytelse og styring Basert på én stemme pr medlem Basert på innskutt kapital. Jo flere aksjer, jo flere stemmer Slik det går fram av selskapsavtalen. I utgangspunktet én deltaker, én stemme
Overdragelse av eierandeler Medlemskap/andeler kan som utgangspunkt ikke overdras til andre. Foretaket kan ikke kjøpes opp Aksjer kan overføres til andre. Foretaket kan kjøpes opp av andre Slik det fremgår av selskapsavtalen. Utgangspunkt: Andeler kan ikke overdras
Oppløsning Ved oppløsning kan gjenværende midler fordeles på medlemmene etter deres omsetning med foretaket Ved oppløsning fordeles gjenværende midler i forhold til innskutt kapital Ved oppløsning fordeles gjenværende midler i utgangspunktet etter eierandel
Skattesubjekt Eget skattesubjekt Eget skattesubjekt Ikke eget skattesubjekt. Beskattes hos den enkelte deltaker