Bærekraft og eierskap

av daglig leder i Samvirkene, Janne Log, publisert i Dagsavisen
Publisert: fredag 04. oktober 2019

Vi står overfor gigantiske bærekraftsutfordringer. Dette er et langsiktig arbeid som krever langsiktig eierskap.Når det gjelder eierskap skiller Norge seg fra Sverige og Danmark. Norge har en høyere andel utenlandsk eierskap enn våre naboland. De utenlands kontrollerte selskapene står for 27prosent av den totale omsetningen. Og nesten halvparten av alle oppkjøp i Norge skjer nå i utenlandske interesser (SSB). Dette kan komme til å øke ytterligere. Global uro vil gjøre at utenlandsk kapital i enda større grad vil søke mot trygge markeder, som det norske.

Hovedutfordringen er ikke utenlandsk eierskap – men det at de utenlandske eierne henter ut mer utbytte enn de norske. Og de utenlandske eierne henter ut stadig mer. Det trekker i retning av at de utenlandske eiere har et mer kortsiktig perspektiv enn de norske (SSB).

Generelt har norske selskap hatt eiere og styrer med et bredt interessentperspektiv. Derfor har ikke vi hatt lite fokus på tidsperspektivet på eierskapet. Men ulike eierskap påvirker hvordan virksomheten utvikler seg både på kort og lengre sikt. Dersom eierskapet er kortsiktig kan kortsiktige profittmål stå i konflikt med langsiktig tiltak. Og kortsiktig eierskap er en reell utfordring når alle sektorer skal gjennom en gigantisk omstilling og utfordringene er langsiktige.

Bærekraftig omstilling betyr å utfordre både produkter og produksjonsmåter virksomheten lever av i dag, for å finne mer bærekraftige produkter og produksjonsmåter som er mer bærekraftige:

- Norsk jordbruk arbeider med å finne løsninger som kutter klimautslippene,

- helsesektoren må ta i bruk teknologi som kunstig intelligens og smarte-hjem for å lette presset som følger med eldrebølgen,

- industri, bygg og anlegg trenger ansvarlige arbeidsforhold og levendørkjeder,

- finansnæringen arbeider med å snu investeringene mot bærekraftige virksomheter,

- norsk sjømat møter stadig flere utfordringer knyttet til plast og bærekraftig oppdrett,

- og oljebransjen må fortsette å utvikle bærekraftig teknologi som samsvarer med en grønn tidsalder. 

Så krevende omlegginger er langsiktig arbeid. Nå er det ikke lenger tilstrekkelig at norske styrer og ledere har et bredt interessentperspektiv. Nå må også eierskap på dagsorden.

Store, langsiktige omstillinger krever et langsiktig eierskap. Vi kan ikke diskutere bærekraft uten å diskutere eierskap.